Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt
Introduktion Aktuella Kurser Röst- och framträdandeteknik
Zenmeditation Föreläsning om stroke Plats i kyrkorummet


Zenmeditation

Ledare Beryl Kornhill
Villa Spelrum Adelsö 

Närvaro i vardagen och tidlösheten
Zenmeditation
(Mindfulness)

Tillsammans tränar vi att sitta i zazen, en för västerlandet anpassad japansk meditationsform. Djupandning, stillhet och en fri hållning är faktorer som underlättar tillgången till vårt eget inre rum. Där vilar vi från vardagslivets stress, prestationsångest och praktiska problem. Där ges nya insikter och krafter.

Vårt medvetande vidgas, intuition och lyhördhet för kroppens signaler stärks. Kontakten med känslolivet fördjupas. Då vi kommunicerar med vårt inre ökar också möjligheten att förstå andra. Det blir lättare att samspela med våra medmänniskor.

Koncentrationsförmågan höjs och blodtrycket sänks. Vi blir bättre rustade att möta livets alla svårigheter och utmaningar. Genom konkreta och enkla övningar lär vi oss att vara här och nu. Vi upplever skönheten och mysteriet i vårt nuvarande liv. Zazen är inte en flykt från verkligheten. Zazen är en väg till verkligheten.

Det kan upplevas som ett paradox att den inre samlingen vid meditationen samtidigt kan öppna mot andliga dimensioner. Dessa erfarenheter behöver inte stå i motsatsförhållande till kristen tro eller annan livsåskådning. Snarare handlar det om att relatera till ”det som är universellt i människans erfarenhet av att vara människa.” (Hans Hof)

Efter Zenmeditationen skapas även en möjlighet till förutsättningslösa möten och spännande samtal om vår existens. Att hålla högt tak är en förutsättning för ett odogmatiskt och fritt tänkande.

Sittningarna sker i ett inglasat rum utan störande ljud. Det har iordningsställts för zazen och sitt- kuddar finns. Meditationen inleds med 15 min. avspänning, ljud- och andningsövningar. Därefter zazen 20 min., meditativ gång 10 min. samt därpå ytterligare 20 min. zazen.

För den som önskar avslutas kvällen med samtal. Då ges utrymme för alla tankar och frågor som rör sittningen. Te serveras.

Jag, Beryl Kornhill har i ca 15 år mediterat under ledning av Hans Hof, professor i religionsfilosofi i Uppsala. Jag har även varit elev hos fysioterapeuten och meditationsledaren Jaques Dropsy i Paris.
Han undervisar även i Tai chi. Hans bok ”Att leva i sin kropp” används på teaterhögskolarna i Sverige.

Dessa lärare var under ett tjugotal år knutna till Meditationscentret vid Stiftsgården i Rättvik. På Helgö har jag deltagit i meditationer ledda av dominikanermunken Bernard Durel, prior för konventet i Strasbourg.

På ovannämda platser har jag också själv givit kurser i ”Kroppen ditt instrument” samt introduktion till zazen. Jag har ofta medverkat som författare i Zenvägen”.
Som elev vid Teaterhögskolan i Göteborg fick jag ytterligare insikt i kroppskännedom, rörelse och andningsteknik av den nyskapande pedagogen Elsa Österling. Även hovsångerskan Barbro Ericsons undervisning har bidragit till en fördjupad medvetenhet om samspelet mellan kropp, röst och själ.

För mig som utbildad och utövande skådespelare, sångerska, regissör, kursledare och författare har zenmeditationen varit av avgörande betydelse. Den har hjälpt mig att utveckla min förmåga att hantera mig själv och mina uttrycksmedel. Den har gjort mig mera lyhörd för mina elever och medaktörer.
Personligen har jag kunnat komma till rätta med blockeringar, kriser och traumatiska upplevelser. Inte minst var meditationen en viktig del i min rehabilitering efter en stroke.


Genom meditationen har jag fått möjlighet att sortera och integrera övriga kunskaper och intryck i ett helhetstänkande. Där är människa, miljö, ekologi, livsstil och etik, oskiljaktiga komponenter.

Men först nu känner jag manad att i egen regi söka förmedla mina under många år gjorda erfarenheter av zazen. Att möta den komplexa verklighet vi står inför idag kräver stora ansträngningar av oss alla.

Min förhoppning är att zenmeditationen skall vara en utgångspunkt och en inre samling för vårt liv här och nu.

I Villa Spelrum finns förutsättningar att ta emot 10-12 deltagare. Solterrassen med sjöutsikt, små trädgårdsrum samt närheten till badbrygga och vandringsled skapar en harmonisk och personlig miljö.


Välkomna!

Beryl Kornhill